• image
  เวลาทำการ
  : จันทร์ – ศุกร์ 14:00 – 20:00
  / เสาร์ – อาทิตย์ 09:00 – 16:00
 • image image image
  | เบอร์โทรศัพท์ : 095-824-9191
อ.นพ. ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคตาทั่วไป จักษุตกแต่ง หนังตาตก ต้อกระจก
ตารางออกตรวจ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรอนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จองคิวนัดหมายแพทย์
นัดหมายแพทย์
© Copyright ศูนย์ตาธรรมจักษุ Thammajaksu Eye Center all rights reserved.